Sandvik International Trading (Shanghai) Co.,Ltd

営業オフィス: 炉内製品、ヒーター材料、およびサービス

住所

No.4555, Yindu Road, Shanghai, 201108, P.R.China

電話
+86 4008 200 237
FAX
+86 4008 213 970

No.4555, Yindu Road, Shanghai, 201108, P.R.China

31.0808742, 121.4190902